Polityka Prywatności

Dane osobowe (zwane dalej “danymi”) są przetwarzane przez nas wyłącznie w razie potrzeby i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 nr 1. Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej “RODO”), “przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poniżej informujemy o komponentach stron trzecich, z których korzystamy w celu optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasze oświadczenie o ochronie danych ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako podmiocie odpowiedzialnym
II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje o przetwarzaniu danych

 

I. Informacje o nas jako podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą stronę internetową w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Modico
Krzysztof Małczyński
ul. Abrahama 4, 03-982 Warszawa
Telefon: +48 22 671 32 39
E-mail: abrahama@modico.com
NIP 5252230653

 

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

potwierdzenia, czy dotyczące ich dane są przetwarzane, do informacji na temat przetwarzanych danych, do dalszych informacji na temat przetwarzania danych oraz do kopii danych (por. również art. 15 DSGVO);
korekty lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 RODO);
natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (por. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, o ile dalsze przetwarzanie jest konieczne zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
do otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom / administratorom (por. również art. 20 DSGVO);
do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli są zdania, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 RODO).
Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które ma miejsce na podstawie art. 16, 17 (1), 18 DSGVO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Niezależnie od tego użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 DSGVO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które ich dotyczą, o ile dane są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO. W szczególności dozwolony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie będzie sprzeczne z żadnymi prawnymi zobowiązaniami do przechowywania danych, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Menedżer plików cookie
Aby uzyskać zgodę na korzystanie z technicznie niepotrzebnych plików cookie na stronie internetowej, dostawca korzysta z menedżera plików cookie.

Po wywołaniu strony internetowej plik cookie z informacjami o ustawieniach jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika, dzięki czemu zapytanie o zgodę nie musi być wykonywane przy kolejnej wizycie.

Plik cookie jest niezbędny do uzyskania zgodnej z prawem zgody użytkownika.

Użytkownik może zapobiec lub zatrzymać instalację plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Pliki cookie
a) Sesyjne pliki cookie/Session cookies
Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są umieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez używaną przez niego przeglądarkę internetową. Te pliki cookie służą do indywidualnego przetwarzania określonych informacji o użytkowniku, takich jak dane przeglądarki, dane o lokalizacji lub adres IP.

Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ umożliwia na przykład odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, o ile te dane z plików cookie są przetwarzane w celu zainicjowania lub wykonania umowy.

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub wykonaniu umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Pliki cookie stron trzecich
W stosownych przypadkach pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej, są również wykorzystywane na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności cele i podstawa prawna przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, znajdują się w poniższych informacjach.

c) Opcja usunięcia
Użytkownik może uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej. W przypadku tak zwanych plików cookie Flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu również zależą od konkretnego używanego odtwarzacza Flash. W przypadku jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktować się z producentem lub wsparciem użytkownika.

Jeśli jednak użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Prośby o kontakt / opcje kontaktu
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie – bez podania tych danych nie możemy odpowiedzieć na zapytanie, a w najlepszym przypadku tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte, jeśli odpowiedź na zapytanie została udzielona w sposób ostateczny i nie ma prawnego obowiązku przechowywania danych, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Konto klienta / funkcja rejestracji
Jeśli użytkownik utworzy u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy gromadzić i przechowywać dane wprowadzone podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, w celu realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. aby zapewnić przegląd poprzednich zamówień u nas lub móc zaoferować tak zwaną funkcję notatnika). Jednocześnie przechowujemy również adres IP użytkownika oraz datę rejestracji wraz z godziną. Oczywiście dane te nie będą przekazywane stronom trzecim.

Podczas dalszego procesu rejestracji zostanie uzyskana zgoda użytkownika na takie przetwarzanie danych i zostanie zamieszczone odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dane zebrane przez nas w tym procesie będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia konta klienta.

O ile użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli otwarcie konta klienta służy również środkom przedumownym lub realizacji umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otwarcie i prowadzenie konta klienta ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy poinformować nas o cofnięciu zgody.

Dane zgromadzone w tym zakresie zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Musimy jednak przestrzegać okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

Newsletter
Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego bezpłatnego newslettera, dane, o które poprosił w tym celu, tj. adres e-mail oraz – opcjonalnie – imię i nazwisko oraz adres, zostaną nam przekazane. Jednocześnie przechowujemy adres IP połączenia internetowego, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, a także datę i godzinę rejestracji. Podczas dalszego procesu rejestracji poprosimy o zgodę na wysyłanie newslettera, szczegółowo opiszemy jego treść i odniesiemy się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dane zebrane w tym procesie wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania newslettera – w szczególności nie są one przekazywane stronom trzecim.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy poinformować nas o cofnięciu zgody lub kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdym newsletterze.

Opinie, komentarze i oceny użytkowników
Oferujemy możliwość publikowania pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej “komentarzami”, na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej oferty, będziemy przetwarzać i publikować Twój wkład, datę i godzinę przesłania, a także pseudonim użyty przez Ciebie, jeśli dotyczy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy poinformować nas o cofnięciu zgody.

Ponadto przetwarzamy również adres IP i adres e-mail użytkownika. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w inicjowaniu lub wspieraniu dalszych kroków, jeśli Twój wkład narusza prawa osób trzecich i/lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na obronie prawnej, która może być konieczna.

Dane serwera
Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera obejmują typ i wersję przeglądarki internetowej użytkownika, system operacyjny, stronę internetową, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej (adres URL odsyłacza), stronę internetową (strony internetowe) naszej strony internetowej, którą użytkownik odwiedził, datę i godzinę odpowiedniego dostępu, a także adres IP połączenia internetowego, z którego nasza strona internetowa jest używana.

Dane zebrane w ten sposób są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi o użytkowniku.

Przechowywanie to odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Dane są ponownie usuwane najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są zwolnione z usuwania w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Przetwarzanie umowy
Dane przekazane przez użytkownika w celu skorzystania z naszej oferty towarów i/lub usług są przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy i są niezbędne w tym zakresie. Zawarcie i realizacja umowy nie są możliwe bez podania danych użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Usuwamy dane po pełnym przetworzeniu umowy, ale musimy przy tym przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach przetwarzania umowy przekazujemy dane użytkownika firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatności.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej “Google”.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszej witryny internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tak zwaną funkcją anonimizacji. Funkcja ta umożliwia Google skrócenie adresu IP w UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyt na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi. Ponadto Google przechowuje adres IP użytkownika pod adresem

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google zapewnia również dalsze informacje na temat prawa o ochronie danych, na przykład na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto Google oferuje stronę internetową pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

oferuje tak zwany dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Dodatek ten można zainstalować w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i oferuje on dalszą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie zapobiega to jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Oczywiście można również dowiedzieć się, czy i z jakich innych usług analityki internetowej korzystamy w niniejszej polityce prywatności.

Google AdWords ze śledzeniem konwersji
Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu reklamowego Google AdWords i tak zwanego śledzenia konwersji. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej “Google”.

Używamy śledzenia konwersji do ukierunkowanej reklamy naszej oferty. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Podstawą prawną może być również art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, używane przez nas śledzenie konwersji zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika.

Jeśli plik cookie jest nadal ważny, a użytkownik odwiedza określoną stronę naszej witryny internetowej, zarówno my, jak i Google możemy ocenić fakt, że użytkownik kliknął jedną z naszych reklam umieszczonych w Google, a następnie został przekierowany na naszą stronę internetową.

Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do tworzenia statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Ponadto zapewnia nam to informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy oraz o stronach naszej witryny internetowej, które zostały następnie odwiedzone. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika w ten sposób.

Użytkownik może również zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Jednocześnie użytkownik może w dowolnym momencie usunąć już zapisane pliki cookie. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną.

Ponadto Google oferuje również następującą stronę internetową

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, a w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Remarketing Google lub komponent “Podobne grupy docelowe” Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub “podobnych grup docelowych”. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej “Google”.

Używamy tej funkcji do wyświetlania spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych osób trzecich, które również uczestniczą w sieci reklamowej Google.

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Podstawą prawną może być również art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Aby umożliwić korzystanie z tej usługi reklamowej, Google przechowuje plik cookie z sekwencją numerów na urządzeniu końcowym użytkownika podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ten plik cookie rejestruje zarówno wizytę użytkownika, jak i korzystanie z naszej witryny w formie zanonimizowanej. W procesie tym nie są jednak przekazywane żadne dane osobowe. Jeśli następnie użytkownik odwiedzi witrynę internetową strony trzeciej, która również korzysta z sieci reklamowej Google, mogą pojawić się reklamy związane z naszą witryną internetową lub naszymi ofertami.

Aby trwale dezaktywować tę funkcję, Google oferuje następującą opcję dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych poprzez

https://www.google.com/settings/ads/plugin

dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Podobnie, korzystanie z plików cookie od niektórych dostawców, np. za pośrednictwem

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

lub

http://www.networkadvertising.org/choices/

można dezaktywować poprzez rezygnację.

Dzięki marketingowi na różnych urządzeniach Google może być w stanie śledzić zachowanie użytkownika na wielu urządzeniach, dzięki czemu może wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach, nawet jeśli użytkownik zmieni urządzenie. Wymaga to jednak wyrażenia zgody na powiązanie historii przeglądania z istniejącym kontem Google.

Google udostępnia dalsze informacje na temat remarketingu Google pod adresem

https://www.google.com/privacy/ads/

na tej stronie.

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych osobowych kancelarii prawnej Weiß & Partner