Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Modico Krzysztof Małczyński, ul. Abrahama 4, 03-982 Warszawa, tel.: +48 22 671 32 39, e-mail: abrahama@modico.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki użytkownik nie przedstawi dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik będzie musiał zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:
Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji których decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.